Bsc Informatiekunde 2011-2014


Bacheloropleiding Informatiekunde


Informatiekunde gaat over de ontwikkeling en de mogelijke toepassingen van moderne informatietechnologie, en de gevolgen die dat heeft voor de mens, de maatschappij en bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan multimedia, mens-machine interactie, sociale media, veranderende bedrijfsprocessen en nieuwe verdienmodellen. Het is een mix van de vakgebieden psychologie, communicatie, bedrijfskunde, nieuwe media en ICT.


In dit hoofdstuk wordt het studieprogramma van de bacheloropleiding Informatiekunde beschreven. De opleiding duurt drie jaar en wordt afgesloten met een bachelorexamen. Daarna kun je o.a. de aansluitende masteropleiding Information Studies van één jaar volgen.

Na het eerste semester van het eerste jaar wordt een voorlopig studieadvies afgegeven op basis van de behaalde resultaten. Aan het einde van het eerste studiejaar wordt dit omgezet in een definitief studieadvies. Een studieadvies 'D' betekent 'stoppen met de opleiding'. Een studieadvies 'A' betekent dat U wordt uitgenodigd deel te nemen aan een honoursprogramma.

De opleiding is voornemens om per 1 september 2012 haar naam te wijzigen van Informatiekunde in “Informatie, Multimedia en Management” (IMM).

De website van de Bacheloropleiding Informatiekunde ishttp://www.student.uva.nl/ifk
Hier vind je alle actuele informatie over het onderwijs van de opleiding.

Opleidingsdirecteur Informatiekunde Opleidingscoördinator BSc Informatiekunde 
dr. M. Worring  M.Worring@uva.nl dr. W.N.H. Jansweijer  W.N.H.Jansweijer@uva.nl 

De studielast wordt uitgedrukt in het ECTS (European Credit Transfer System), waarbij één studiepunt (EC) overeenkomt met 28 uren studie. Een heel studiejaar kent in dit systeem 60 EC. 
Het studiejaar is opgedeeld in twee semesters. Elk semester is opgedeeld in drie perioden van respectievelijk 8, 8, en 4 weken (in deze gids aangeduid met semester 1a, 1b, 1c/2a, 2b, 2c; men spreekt ook wel van blok a, blok b en blok c). Een semester kent een studielast van 30 EC.

De Onderwijs- en Examenregeling (OER) van de opleiding Informatiekunde is het officiële document waarin het onderwijsprogramma en de regelingen met betrekking tot het onderwijs door de decaan zijn vastgesteld. De tekst in deze studiegids is een weergave van die regeling. Hoewel deze gids zorgvuldig is samengesteld, kunnen geen rechten worden ontleend aan de beschrijving in deze studiegids. De Onderwijs- en Examenregeling wordt gepubliceerd op de website van de opleiding: http://www.student.uva.nl/ifk.    

Voor alle vakken van de opleiding geldt dat studenten zich vooraf aan moeten melden, binnen een vooraf gestelde periode. Voor eerstejaars studenten geldt dat dit voor het eerste semester gedaan wordt door het Education Service Centre (ESC). Informatie over de aanmeldperiode is ook te vinden bij de desbetreffende vakbeschrijving. Roosters zijn te vinden via http://rooster.uva.nlHet curriculum van de bacheloropleiding Informatiekunde

Het programma van de bacheloropleiding Informatiekunde bestaat uit:

  • een verplicht gedeelte (111 EC)
  • een specialisatiegerichte keuze (25 EC) 
  • vrije keuzeruimte (30 EC)
  • een afstudeerproject (14 EC)

Het eerste jaar kent een verplicht programma. Op het moment is het nog zo dat je in het tweede studiejaar één van de twee studiepaden moet kiezen:

  • Bedrijfsinformatiesystemen (BIS) 
  • Human Centered Multimedia (HCM)

Er is een wijziging in het studieprogramma op komst. Met ingang van september 2012 verandert het curriculum van het tweede studiejaar. Dan worden onder meer alle vakken 6 EC. Ook vervalt de keuze voor een studiepad. Daarvoor in de plaats komt een aaneengesloten periode van 30 EC voor een minor in het eerste semester van het derde studiejaar.

Met ingang van september 2013 verandert ook het het derde studiejaar (vakken van 6 EC en minorruimte in het eerste semester).

Het 1e jaar van de bacheloropleiding Informatiekunde

Het eerste studiejaar Informatiekunde kent een verplicht programma van 60 EC.

Semester 1 
    blok 1:
    Informatie, Multimedia en Management in Vogelvlucht (6 EC)
    Programmeren voor Informatie, Multimedia en Management (6 EC)
    blok 2:
    Interactieontwerp (6 EC)
    Bouwen en Analyseren van Sociale Netwerken (6 EC)
    blok 3:
    Multimediaontwerpproject (6 EC)
Semester 2
    blok 1:
    Webtechnologie en -talen (6 EC)
    Analysemethoden en -technieken (6 EC)
    blok 2:
    Collectieve Intelligentie (6 EC)
    Informatie- en organisatieontwerp (6 EC)
    blok 3:
    Analyseproject (6 EC)

 

Het 2e en het 3e jaar van de bacheloropleiding Informatiekunde - afstudeerpad BIS

Het tweede jaar Informatiekunde-BIS kent een verplicht programma van 50 EC. In semester 2 is ruimte voor 10 EC vrije keuze.

N.B.: met ingang van september 2012 verandert het studieprogramma van het 2e jaar en met ingang van september 2013 dat van het derde studiejaar!

Semester 1 
    blok 1:
    Inleiding auteursrecht (5 EC)
    Statistiek (IK) (5 EC)
    Organisatiekunde (5 EC)
    blok 2:
    Bedrijfsinformatiesystemen (5 EC)
    Business Modelling and Design (5 EC)
    Human Centered Multimedia (5 EC)
    blok 3:
    Tentamens
Semester 2
    blok 1:
    Architectuur en Infrastructuur (5 EC)
    Databases IK (5 EC)
    Kennis en Leren (5 EC)
    Keuzeruimte/minor (0 EC)
    blok 2:
    Onderzoeksmethoden en -technieken (5 EC)
    Keuzeruimte/minor (10 EC)
    blok 3:
    Tentamens

Gedurende het gehele 2e en 3e studiejaar samen (en gedurende beide semesters): Seminars-2 (1 EC).

Het derde studiejaar van de bacheloropleiding Informatiekunde-BIS kent het volgende programma. In semester 1 en semester 2 is ruimte voor in totaal 20 EC vrije keuze ruimte.

Semester 1 
    blok 1:
    Informatiemanagement (5 EC)
    Keuzeruimte/minor (10 EC)
    blok 2:
    Data Mining (5 EC)
    Kennismanagement (5 EC)
    Keuzeruimte/minor (5 EC)
    blok 3:
    Tentamens
    blok 1,2 en 3:
    Afstudeerproject bachelor Informatiekunde (14 EC)
Semester 2
    blok 1:
    E-business en Entrepreneurship (5 EC)
    (vak wordt aan de VU gegeven met als vaknaam E-business 3.4)
    Keuzeruimte/minor (5 EC)
    blok 2:
    Filosofische Aspecten van de Informatiekunde (5 EC)
    blok 1,2 en 3:
    Afstudeerproject bachelor Informatiekunde (14 EC)

Gedurende het gehele 2e en 3e studiejaar samen (en gedurende beide semesters): Seminars-2 (1 EC).


Comments