Informatiekunde als hulpwetenschap


Informatiekunde als hulpwetenschap

Studiegidsnummer
5072INAH6Y
Admin. code
OWII
Studielast
6
Ingangseis
Programmeren, Webprogrammeren en databases en Databases IK
Studiejaar
jaar 3
Periode(n)
Semester 2 blok 1
Onderwijsinstituut
College of Science domein Informatiewetenschappen
Docent(en)
dr. M.J. Marx (coördinator)
Onderdeel van

Leerdoelen

  • Kunnen voorbewerken van  typische geesteswetenschappelijke data, grote hoeveelheden tekst met annotaties, gerepresenteerd in een database, spreadsheet of XML, voor wetenschappelijk onderzoek. Hieronder valt het transformeren, annoteren, categoriseren, classificeren en  ordenen van data. Alles door middel van computers, en zo min mogelijk met de hand.
  • Kunnen evalueren van de kwaliteit van door een computer bewerkte data. 
  • Ter voorbereiding op het afstudeerproject: het laatste deel van de empirische cirkel: 'formuleer hypothese, operationaliseer die in termen van de beschikbare data, programmeer en verzamel en analyseer de resulaten en vertaal die terug naar de oorspronkelijke hypothese."  
  • Kennis van resultaten behaald met eHumanities technieken en van resultaten uit de computationele sociale wetenschappen. Het zelf kunnen reproduceren van vergelijkbare resultaten op vergelijkbare datasets.

Inhoud

Binnen de Sociale en de Geesteswetenschappen is er een verschuiving gaande van “close reading” naar “distant reading” van teksten: naast het handmatig bestuderen van een beperkt aantal bronnen wordt de computer gebruikt om zeer grote hoeveelheden data “te lezen”. De onderzoeker leest dan niet meer de primaire bron maar analyseert de uitkomst van het “distant reading” proces door de computer.

De informatiewetenschappen zijn hierdoor een belangrijke hulpwetenschap voor de  Sociale en de Geesteswetenschappen geworden.

Binnen dit vak maken we die rol van Informatiekunde concreet door te laten zien wat er allemaal komt kijken bij 'distant reading' van grote hoeveelheden teksten. Dit doen we aan de hand van onderzoek in onze faculteit waarbij informatie- en geestes-wetenschappers samen aan geesteswetenschappelijke problemen hebben gewerkt.

De cursus is vooral “hands-on”: studenten gaan zelf aan de slag met grote databestanden. We (laten de computer) lezen 8000 romans, de complete Telegraaf van de afgelopen 100 jaar, de verslagen uit de Tweede Kamer, en meer.

Aanmelden

Opgave via https://www.sis.uva.nl tot 4 weken voor aanvang van het semester is verplicht.

Onderwijsvorm

Betreft het een theoretisch of praktisch vak (combinatie ook mogelijk) of gaat het hier om veldwerk of een thesis? Het is belangrijk om aan te geven wat voor werkvorm er verwacht kan worden bij het vak.

Indien sprake is van praktische oefening/practicum bij het vak, geldt hiervoor ook een aanwezigheidsplicht (volgens de OER). Geef aub een percentage aan waarvoor deze aanwezigheidsplicht geldt. Voorbeeld: 'Voor de praktische oefening van dit vak geldt een aanwezigheidsplicht van 90%'.

Het vak bestaat uit 2 uur college en 2 keer 2 uur practicum per week. Je zal veel tijd zelf bezig zijn. Voor de werkcolleges geldt een aanwezigheidsplicht van 90%

Studiemateriaal

Lijst van artikelen (wordt op het college bekend gemaakt).

Toetsvorm

Deeltoets (week 4, 50%) en eindtoets (week 8, 50%), plus opdrachten zonder cijfer die ingeleverd moeten worden om het vak te halen.

De deeltoets zal bestaan uit een mini scriptie  die in 24 uur gemaakt moet worden. De eindtoets bestaat uit een posterpresentatie over een concreet project. Beide worden gedaan in groepjes van hooguit 2 mensen.


Comments