Informatie, Multimedia en Management in Vogelvlucht

Studiegidsnummer
5072IMMI6Y
Admin. code
OWII
Studielast
6
Ingangseis
Geen
Studiejaar
jaar 1
Periode(n)
Semester 1 blok 1 Zie ook
Onderwijsinstituut
College of Science domein Informatiewetenschappen
Docent(en)
drs. A.W. Abcouwer (coördinator)
Onderdeel van
Bachelor Informatiekunde 
Minor Informatiekunde 
Minor Informatie- en Kennismanagement
Leerdoelen
De studenten hebben inzicht welke kerngebieden binnen het vakgebied informatiekunde relevant zijn
De studenten zijn zich bewust van het belang van presentatiemethoden en -technieken om over relevante boodschappen te rapporteren en er dialoog over te hebben
De studenten hebben ervaring opgedaan met het reflecteren over hun eigen leerproces en de rol die daarbij door ICT wordt gespeeld
Inhoud
Binnen het vakgebied van de informatiekunde bestuderen we de relatie tussen organisaties, mensen en moderne informatie- en communicatietechnologie. Deze relatie wordt mede vorm gegeven binnen een dynamische context waar we maatschappelijk gezien mee worden geconfronteerd. Het vak biedt een eerste verkenning van het vakgebied en probeert bewustwording voor informatiekundige vraagstukken in een vogelvlucht aan de orde te stellen. Daarbij worden drie invalshoeken gehanteerd die zich laten karakteriseren via de volgende vragen:

Welke rol speelt informatie in een business context en welke bedrijfskundige vraagstukken spelen daarbij een rol?
Hoe gaan individuen om met de mogelijkheden van moderne (sociale) media?
Welke technologische issues spelen daarbij?
In het vak wordt gestreefd naar een actieve leerstijl. Naast het bestuderen van de aangereikte literatuur wordt in de werkcolleges actief met de stof gewerkt. De opdrachten worden tijdens het hoorcollege of aan het begin van het werkcollege van die week beschikbaar gesteld. De opdrachten bereiden daarbij voor op een eindopdracht die de vorm krijgt van een adviesopdracht om te bepalen hoe sociale media kunnen worden ingezet om een specifiek bedrijfskundig probleem te ondersteunen.

Aanbevolen voorkennis
Geen

Aanmelden
Opgave via https://www.sis.uva.nl tot 4 weken voor aanvang van het semester is verplicht. Studenten Informatiekunde cohort 2013-14 worden automatisch ingeschreven voor dit vak.

Studiemateriaal
Norman, D.A. (1993), Things that make us smart, Basic Books, NewYork
Bernoff, J & C. Li (2011) Groundswell, winning in a world transformed by social techologies, Harvard Business Press, Boston
Aangevuld met relevante artikelen via Blackboard.
Toetsvorm
Toetsing vindt plaats langs 4 lijnen. In week 4 van de cursus vindt een tussentoets plaats over de tot dan besproken onderwerpen. Aan het eind van de cursus is een eindtoets ingeroosterd.

De studenten moet daarnaast de behandelde kennis in een case toepassen en presenteren.

In samenwerking met het studententutoraat wordt van de studenten tenslotte verwacht dat zij reflecteren op het vakgebied en hun individuele leerproces.

Leerdoel Weging Toelichting
Kennis 50 Toetsing in de vorm van een tussentoets en een eindtoets
Toepassing 30 De studenten moeten een actuele case uitwerken en reflecteren vanuit het theoretisch kader dat hen vanuit het vak is aangereikt.
Presenteren 10
Presenteren als onderdeel van dialoog
Samen kennis opdoen
De keuze van media als communicatiemiddel
Oriëntatie 10 Voor dit onderdeel krijgen de studenten een reflectieopdracht.
Comments