Onderzoeksmethoden en -technieken

Onderzoeksmethoden en -technieken

Studiegidsnummer
5072ONTE6Y
Admin. code
OWII
Studielast
5
Ingangseis
Project Informatiekunde jaar 1 en Statistiek dienen met goed gevolg afgesloten te zijn
Studiejaar
Jaar 2
Periode(n)
Semester 2 blok 3Zie ook
Onderwijsinstituut
College of Science domein Informatiewetenschappen
Docent(en)
Onderdeel van

Leerdoelen

Het verdiepen van kennis van en inzicht in gegevensverzameling en gegevensanalyse met betrekking tot wetenschappelijk onderzoek in het veld van de Informatiekunde. Het uitbreiden van praktische ervaring met specifieke methoden en technieken van gegevensverzameling en bijbehorende statistische analyses.

Inhoud

Deze cursus is een vervolg op het 1e jaars vak Project Informatiekunde, waarin onder andere inzicht is verkregen in het opzetten van onderzoek, het formuleren van een probleemstelling en het specificeren van onderzoeksvragen. Onderwerpen die ondermeer aan bod komen zijn het kiezen van de juiste onderzoeksstrategie (bv. case study, survey, desk research of experimenteel onderzoek) en de bijbehordende kwalitatieve en kwantitatieve methoden zoals bijvoorbeeld interviewtechnieken, observatie, vragenlijsten enzovoorts. Tevens biedt deze cursus de gelegenheid praktijkervaring op te doen met specifieke statistische analyse technieken zoals het toepassen van beschrijvende statistiek, factoranalyse en variantie-analyse op zelf verzamelde gegevens.

Academische vaardigheden die in deze cursus aan bod komen zijn: kritisch leren nadenken over onderzoeksopzet, het kiezen en ontwikkelen van meetinstrumenten, beoordelen van validiteit en betrouwbaarheid van gegevens, het kunnen interpreteren van gegevens en uitkomsten van statistische technieken, het kunnen generaliseren van conclusies op basis van een steekproef, en het leren presenteren en rapporteren van onderzoeksgegevens.

Aanmelden

Opgave via https://www.sis.uva.nl tot 4 weken voor aanvang van het semester is verplicht.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en werkgroepen.

Studiemateriaal

A. Field (2005), Discovering Statistics Using SPSS , (2nd ed.) London: Sage. ISBN 0-7619-4452-4 (± € 48,00)

of

Lazar, J et al. (2009) Research methods in Human Computer Interaction. Chichester: Wiley. ISBN-10:0-470-72337-8

(wordt voor aanvang van de cursus bekend gemaakt)

Toetsvorm

Onderzoeksverslagen.Studiegidsnummer
5072ONTE6Y
Admin. code
OWII
Studielast
5
Ingangseis
Project Informatiekunde jaar 1 en Statistiek dienen met goed gevolg afgesloten te zijn
Studiejaar
Jaar 2
Periode(n)
Semester 2 blok 3 Zie ook
Onderwijsinstituut
College of Science domein Informatiewetenschappen
Docent(en)
drs R. Heijeler en B. Roelvink (coördinator)
Onderdeel van
Bachelor Informatiekunde
Leerdoelen
Academische vaardigheden die in deze cursus aan bod komen zijn: kritisch leren nadenken over onderzoeksopzet, het kiezen en ontwikkelen van meetinstrumenten, beoordelen van validiteit en betrouwbaarheid van gegevens, het kunnen interpreteren van gegevens en uitkomsten van statistische technieken, het kunnen generaliseren van conclusies op basis van een steekproef, en het leren presenteren en rapporteren van onderzoeksgegevens.

Inhoud
Onderwerpen die onder meer aan bod komen zijn het kiezen van de juiste onderzoeksstrategie (bv. case study, survey, desk research of experimenteel onderzoek) en de bijbehorende kwalitatieve en kwantitatieve methoden zoals bijvoorbeeld interviewtechnieken, observatie, vragenlijsten enzovoorts. Tevens biedt deze cursus de gelegenheid praktijkervaring op te doen met specifieke statistische analyse technieken zoals het toepassen van beschrijvende statistiek, factoranalyse en variantie-analyse op zelf verzamelde gegevens.

Aanmelden
Opgave via https://www.sis.uva.nl tot 4 weken voor aanvang van het semester is verplicht.

Onderwijsvorm
Het onderwijs bestaat uit hoorcolleges en werkcolleges. Aanwezigheid bij de werkcolleges is verplicht.

Studiemateriaal
Literatuur aan de hand van artikelen

Wordt later bekend gemaakt

Toetsvorm
De toetsing van het vak bestaat uit individuele opdrachten en een groepsopdracht. De individuele  opdrachten wegen voor 50 % en de groepsopdracht weegt ook voor 50 %. Beide onderdelen zijn beperkt compensatoir. Dat wil zeggen dat onderlinge compensatie slechts mogelijk is wanneer beide onderdelen met minimaal een 4.5 beoordeeld zijn.
Subpages (1): How research works
Comments