Toegepaste Kennis- en Communicatiesystemen

Toegepaste Kennis- en Communicatiesystemen

Studiegidsnummer
5072TKCS6Y
Admin. code
OWII
Studielast
6
Studiejaar
Jaar 2
Periode(n)
Semester 1 blok 1Zie ook
Onderwijsinstituut
College of Science domein Informatiewetenschappen
Docent(en)
mw. dr. J.A.C. Sandberg (coördinator)
Onderdeel van

Leerdoelen

 • Kennis van up-to-date benaderingen voor het ontsluiten, toegankelijk maken en delen van informatie
 • Kennis en inzicht in Informatiekundige vraagstukken en hoe deze via verschillende onderzoeksprojecten worden benaderd
 • Vaardigheid in het kritisch beschouwen van de onderzoeksliteratuur
 • Vaardigheid in het onder begeleiding opzetten en uitvoeren van een beperkt onderzoeksproject op een van de aangeboden thema’s
 • Vaardigheid in het op academische wijze verslag doen van onderzoek
 • Vaardigheid in het voor een breder publiek presenteren van onderzoek
 • Het ontwikkelen van een onderzoekende houding

Inhoud

In deze cursus wordt het bestuderen van wetenschappelijke literatuur afgewisseld met praktijkvoorbeelden waarin geavanceerde technolgie een rol speelt (bijvoorbeeld opereren op afstand, gedistribueerde kennisdatabanken, geavanceerde portalen voor bepaalde sectoren, zoals Kennisnet). De gevalsbeschrijvingen worden ontleend aan de praktijk, maar verduidelijkt aan de hand van wetenschappelijke literatuur. 
Aan de orde komen de onder meer volgende vragen:

 • Hoe verandert de praktijk en de uitvoering van kennisintensieve taken onder invloed van voortschrijdende technologische vernieuwing?
 • Hoe hangt technolgische ontwikkeling samen met de ontwikkeling van de wijze waarop verschillende sectoren hun kennis organiseren en openstellen: de kunstsector dient hier als voorbeeld.
 • Hoe verandert het het dagelijks leven onder invloed van nieuwe technologische mogelijkheden (robots in de ouderenzorg, leren via je mobiele telefoon)?

Aanmelden

Opgave via https://www.sis.uva.nl tot 4 weken voor aanvang van het semester is verplicht.

Onderwijsvorm

Het is zowel een theoretisch als een praktisch vak, dat bestaat uit werkcolleges en practica.

Studiemateriaal

Wetenschappelijke literatuur op het gebied van de volgende vijf thema's: e-learning, informatievisualisatie, sociale robots, cultureel erfgoed en mobiele technologie.

Toetsvorm

Toetsing vindt plaats aan de hand van een onderzoeksverslag, een onderzoekspresentatie en een portfolio (waarin de bestudeerde literatuur en de praktijkvoorbeelden kritisch worden besproken).Project site: https://sites.google.com/site/tkcsteam7/

studiehandleiding:

Semester 1, blok a Jaar: 2 (specialisatie Human Centered Multimedia)

Docenten: Dr. Jacobijn Sandberg, Michiel Joosse
College: dinsdag van 13.00 – 15.00
Werkgroep donderdag van 11.00 – 13.00

College

De cursus besteedt aandacht aan “geavanceerde technologie”. Hoe wordt zulke technologie gebruikt ter ondersteuning van kennis- en communicatie-intensieve processen(werk)? Er wordt elke week een thema behandeld. Jacobijn Sandberg leidt het thema in aan de hand van een paar artikelen. De cursisten lezen deze artikelen van tevoren (de artikelen worden op Blackboard gepubliceerd) en dienen vragen in naar aanleiding van de artikelen. De studenten werken in groepjes van 3. Elke groep dient op vrijdag (uiterlijk 16.00) voorafgaand aan het college een drietal vragen in. De ingediende vragen worden tijdens het college behandeld.
Na de inleiding van het thema, licht een gastspreker of de docent het thema nader toe aan de hand van lopend onderzoek of een aansprekend praktijkvoorbeeld.

Collegeschema

4 september11 september18 september25 september
Introductie
cursusopzet
Social RobotsSerious GamesE-culture
Indeling in groepenJacobijn
Sandberg
Jacobijn SandbergGastspreker:
Victor de Boer
(VU)


2 oktober

9 oktober

16 oktober

25 oktober

Tussentijdse portfolio feedbackDistributed Information SystemsThema wordt nader bekend gemaaktMini conferentie
Jacobijn SandbergGastspreker:
Marten Teitsma (HvA/VU)
Toto van Inge

Portfolio


Alle deelnemers aan de cursus ontwikkelen tijdens de cursus individueel een zogeheten portfolio. Voor elk thema wordt een verslag gemaakt dat de volgende punten bevat:

 1. Geef de belangrijkste punten uit de bestudeerde literatuur weer
 2. Bespreek en beantwoord twee van de voor het thema ingediende vragen
 3. Wat ontleen je aan de literatuur? Beargumenteer in hoeverre je de literatuur wetenschappelijk waardevol en voor je zelf leerzaam acht
 4. Bespreek hoe de bestudeerde literatuur zich verhoudt tot de bijdrage van de gastspreker voor het desbetreffende thema
 5. Bespreek in je eigen woorden wat de belangrijkste, informatiekundige aspecten aan het thema zijn

Elke week lever je een deel van je portfolio in: op dinsdag voor 12.00 de week nadat het desbetreffende thema behandeld is tijdens college. In week 4 krijg je een voorlopige beoordeling op basis van de eerste twee thema’s. Je hebt dan nog de mogelijkheid je protfolio aan te passen en je kunt de feedback gebruiken voor het portfoliowerk voor de latere thema’s.

Werkgroep

Tijdens de werkgroep wordt gewerkt aan tussenstappen voor de eindopdracht.

Opdracht

Elke groep kiest voor één van de aangeboden thema’s of draagt een eigen thema aan en voert een onderzoek uit op dit gebied. Het onderzoek dient naast literatuurstudie ook een empirische component te hebben: het maken en beoordelen van een ontwerp, het doen van een klein experiment, het evalueren van een systeem. Het eindproduct van de opdracht bestaat uit een onderzoekspresentatie met bijbehorende hand-out en een schriftelijke onderzoeksverslag.Werkgroepschema

Week 1Week 2Week 3Week 4

3 – 7 september
10 – 14 september
17 – 21 september

24- 28 september

Doen

Thema kiezenAanzet methode
van onderzoek
Bijstellen concept
probleemstelling
Uitvoering
onderzoek

Literatuur
Zoeken
Concept probleemstelling
formuleren

Methode uitwerken
Inleveren
deadline
6 september
Themakeuze
12 september:
Concept
Probleemstelling & Literatuur
Overzicht
19 september:
Uitgewerkte
Probleemstelling & Methode
26 september:
Initiële
resultaten in tussen-
rapportage
27 september:
Informele presentatie


Week 5Week 6

Week  7

Week 8

Doen1 – 5 oktober8 – 12 oktober
15 – 19 oktober
22 – 26 oktober

Uitvoering
afronden
Concept-verslag feedbackOnderzoeks-presentatie & Hand-out afmaken
Onderzoeks-presentatie definitief
afmaken

Powerpoint
Presentatie
Onderzoek en
resultaten
Concept-verslag aanpassen
Opzet poster & handout maken
Feedback op 2e versie verslag verwerkenHand-out definitief afmaken
Inleveren
deadline
3 oktober:
Conceptverslag 1e verste
10 oktober: 17 oktober
Conceptverslag 2e
Versie inleveren
25 oktober
Miniconferentie
eindverslag en portfolio inleveren


.Deadlines

WanneerWatHoe
Week 1: 6 septemberThemakeuzeTijdens werkgroep
Week 2: 12 septemberConcept probleemstelling
Literatuuroverzicht
Via BB
Week 3: 19 september
Definitieve probleemstelling
Methode(n) van onderzoek
Via BB
Week 4: 26 september
Tussenrapportage (initiële resultaten + status van uitvoering)
Presentatie
Via BB


Tijdens werkgroep
Week 5: 3 oktober
Conceptverslag + presentatie resultatenVia BB
Tijdens werkgroep
Week 6: 11 oktober
Opzet onderzoeks-presentatie
Opzet hand-out
Tijdens werkgroep: opzet onderzoekspresentatie  & hand-out
Week 7: 17 oktoberConceptverslag 2e versie inleveren
Tijdens werkgroep:
Definitieve onderzoeks-presentatie & hand-out inleveren
Week 8: 25 oktober
Definitieve presentatie + handout25 oktober: Miniconferentie: 13.00 – 15.00
26 oktober: Inleveren portfolio en eindverslag

.Mini-conferentie


De cursus wordt afgesloten met een miniconferentie die de studenten zelf organiseren. Uitgenodigd worden alle docenten Informatiekunde evenals de medewerkers van het Instituut voor Informatica. Ook de gastsprekers die hebben bijgedragen aan de cursus worden uitgenodigd. Bovendien kunnen de studenten zelf andere belangstellenden uitnodigen.

De docent opent de mini-conferentie met een korte uitleg van het doel. Na deze introductie presenteren de groepjes studenten hun onderzoeksresultaten.

De miniconferentie wordt gehouden op donderdag 25 oktober van 13.00-15.00 op het Sciencepark. De studenten zijn dan om 12.30 aanwezig om de miniconferentie voor te bereiden.


Beoordeling


Poster+handout+presentatie: 20%

Eindverslag: 40%
Portfolio:  40%

Het bijwonen van alle colleges levert een bonus van een 0.5 (opgeteld bij het eindcijfer).
Bestuderen van de literatuur en indienen van vragen verplicht.
Het niet op tijd inleveren van vragen levert 0.5 aftrek (van eindcijfer) op.

Deelname aan het practicum is verplicht.
Zonder geldige reden niet aanwezig zijn tijdens het practicum levert 0.5 punt aftrek (van eindcijfer) op.
ĉ
Attila Csala,
Sep 4, 2012, 3:12 AM
Comments